Regionální funkce

Městská knihovna Bruntál byla v roce 2006 pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny bruntálského regionu.
Regionální funkce jsou služby, v jejichž rámci knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí poskytuje základním knihovnám v obcích především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.
Od roku 2005 je dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, financování regionálních funkcí zajištěno jednotlivými kraji.

Výkon regionálních funkcí pro základní knihovny bruntálského regionu je hrazen z dotace Moravskoslezského kraje.

Služby knihovnám v rámci RF zajišťuje Regionální knihovnické centrum Městské knihovny Bruntál.