Výroční zpráva 2020

Činnost knihovny byla v tomto roce silně ovlivněna epidemiologickou situací  v zemi – dvěma vlnami koronavirové epidemie.

První uzavření knihovny přišlo už 12. 3. a trvalo do 26. 4. (nejprve z rozhodnutí Rady města Bruntál a hned poté z rozhodnutí vlády), poté byl v omezené míře obnoven provoz (dezinfekce, karanténa knih, povinné rozestupy, služby jen pro registrované čtenáře, mimo provoz byly dotykové katalogy i WC, pracovníci byli v rouškách a s ochranným štítem, nějakou dobu i v ochranných rukavicích). V září přišla opět povinnost nosit roušky (od 10. 9.), od 18. 9  byla pro návštěvníky u vchodu dezinfekce. Od 22. 10. byla knihovna opět úplně uzavřena, od 23. 11. bylo povoleno výdejní okénko – výdej předem objednaných knih. V prosinci byla krátce s omezeními (1 návštěvník na 15 m2 plochy, hygienická opatření) knihovna otevřena, od 18. 12. bylo opět dovoleno pouze výdejní okénko a od 27. 12. 2020 byly knihovny znovu úplně uzavřeny.

Z vládních nařízení tak byla knihovna 56 půjčovních dnů úplně uzavřena, 3 měsíce působila v omezeném provozu a 11 půjčovních dnů bylo v provozu výdejní okénko.

  

  1. KNIHOVNÍ FONDY

Stav knihovního fondu byl k 31. 12. 2020 –  137.478 knihovních jednotek, z toho tvoří 33.727 k.j. výměnný fond RKC.

P ř í r ů s t e k samotné městské knihovny činil celkem 3.414 svazků

                        z toho bylo 724 sv. naučné literatury pro dospělé čtenáře

                                           1.453 sv. beletrie pro dospělé čtenáře

                                             224 sv. naučné literatury pro mládež

                                             797 sv. beletrie pro mládež

                                             216 ostatních dokumentů (CD, CDR, deskové hry)

                           

Ú b y t e k – odepsáno bylo 2.141 sv. – vyřazeny byly silně opotřebované knihy, zaplacené ztráty a knihy vyřazené při aktualizaci fondu.

D a l š í   č i n n o s t   – knihy byly podle potřeby přebalovány a přeznačovány, poškozené knihy byly podle možností vlastními silami opravovány (2.873 sv.), sjednoceno a upraveno bylo mezinárodní desetinné třídění u 530 svazků, pokračovali jsme v označování beletrie piktogramy podle žánrů, takto bylo pro snadnější orientaci ve fondu označeno 3.306 sv. beletrie pro dospělé – sjednocovány a aktualizovány byly také elektronické záznamy knih a v nich používané národní autority (jmenné, věcné, chronologické, geografické, klíčová slova).

– knižní dary čtenářů a obyvatel Bruntálu byly probírány, porovnávány se stavem našeho knižního fondu a podle výsledku pak byly vyměněny za opotřebované exempláře, nově zařazeny nebo použity na knižní burzu a akci Kniha na cesty na vlakovém nádraží.

  1. VÝPŮJČNÍ ČINNOST

Č t e n á ř i –       celkový počet                 z toho do 14 let                    návštěvníci

                                1.870                                  448                                 21.239

Na těchto počtech se negativně projevilo omezení i uzavření knihovny, to, že se nemohly konat akce pro školní děti i nemožnost zápisu nových čtenářů v dobách omezení činnosti knihovny. V  průběhu 1 půjčovního dne přišlo do knihovny v přepočtu 121 návštěvníků.

Počet on-line návštěv elektronického výpůjčního protokolu dosáhl 6.500 vstupů, on-line služeb využilo celkem 43.721 návštěvníků.

 

V ý p ů j č k y

celkový počet     z toho    ND          KD        MN       MK        OD         Periodika

   102.328                       27.532      56.489    1.209    6.918    1.071          9.109

Za 1 půjčovní den si uživatelé v průměru vypůjčili 584 dokumentů.

E-knih si naši čtenáři přečetli 379, zájem o e-knihy stoupl v souvislosti s omezením služeb.

 

  1. PRÁCE SE ČTENÁŘI

I n d i v i d u á l n í   práce se čtenáři

– prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven žádali o 79 dokumentů, z toho bylo kladně vyřízeno 76 požadavků našich čtenářů. Sami jsme jiným knihovnám z našeho fondu zapůjčili 273 knih.

– v rámci informační činnosti byly při zodpovídání dotazů využívány jak klasické informační zdroje (encyklopedie, slovníky, kartotéky), tak i zdroje elektronické
– v knihovně uživatelé využívali kopírku a skener a získali tak  kopie vlastních i knihovních materiálů
– zájemci o e-knihy měli možnost zapůjčit si čtečky knih
– uživatelé měli možnost zapůjčit si deskové hry
– studenti využívali možnost objednání si odborné literatury ke studiu prostřednictvím mailu, v době výdejního okénka tuto službu i možnost telefonické objednávky museli využívat všichni naši čtenáři
– imobilním čtenářům byla poskytována donášková služba

K o l e k t i v n í   práce se čtenáři

– i na této činnosti se negativně projevila problematika celého roku. Akce jsme v podstatě pořádali jen na začátku roku – do prvního uzavření knihovny
– uskutečnilo se tvoření pro děti k Valentýnu a pro maminky
– děti z MŠ u nás na besedě Čarovály s pohádkou
– děti školního věku na knihovnických lekcí získávaly základy knihovnické gramotnosti a učily se pracovat s elektronickým katalogem a encyklopediemi. Pro tuto věkovou skupinu se uskutečniky besedy Pohádky Václava Čtvrtka, Macourkoviny, Pátráme s knihou, Mýty a legendy
– začátkem roku také několikrát v knihovně probíhaly Čtenářské dílny v rámci literární výchovy na ZŠ Petrin
– významná životní výročí spisovatelů byla připomínána výstavkami jejich děl
– v knihovně byly instalovány výstavy: Fotografie Jiřího Sebery ; Závěrečné práce studentů všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál ; Fotografie z cest V. Brabence ; Na Jeseníky!
– výstava ke knize z VK Olomouc a na konci roku Louky, lesy, vesmíry Jakuba Olejníčka
– na regál v hale vlakového nádraží jsme v rámci akce Kniha na cesty doplnili 1.619 sv.
– v průběhu roku probíhalo v prostorách knihovny večerní cvičení jógy   

 

  1. ČINNOST RKC

pracovnice zabezpečovaly metodickou pomoc, poradenskou a konzultační činnost a nákup a zpracování knih pro 53 obsluhovaných knihoven, s nimiž Městská knihovna Bruntál uzavřela smlouvy

– revize knihovního fondu proběhla v obecních knihovnách v Zátoru, Bílčicích, Osoblaze a Starých Heřminovech, aktualizace fondu se uskutečnila v knihovně v Dvorcích

– celkový počet nakoupených knihovních jednotek pro všechny knihovny na okrese byl 10.398

– celkový počet zpracovaných knihovních jednotek byl 11.785 (nákup + dary)

– přírůstek cirkulačního fondu byl 1.020 sv., celkem bylo do neprofesionálních knihoven expedováno 12.899 svazků ve 163 výměnných souborech. Při jejich sestavování je přihlíženo   

  k požadavkům knihovníků zúčastněných knihoven

– pracovnice pokračovaly v budování souborného regionálního katalogu v programu Verbis, který je dostupný prostřednictvím webového katalogu Portaro na internetu, pokračovaly v posílání záznamů zpracovaných knih do CASLIN za profesionální knihovny a ve zprostředkování MVS neprofesionálním knihovnám v rámci regionu.

  1. DALŠÍ ČINNOST

v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda pokračovala v činnosti městská pobočka knihovny s půjčovnou zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele

– ve studovně pokračovalo poskytování informačních a reprografických služeb, uživatelé v ní využívali přístup k internetu a probíhal v ní prodej vyřazených časopisů a knih

– čtenáři využívali možnost zapůjčit si čtečku knih         

– v menším rozsahu jsme opět zpřístupnili burzu, která je nově ve vstupním prostoru knihovny, protože z důvodu protipožárních opatření už nemůže být ve vstupní chodbě

– pracovníci se zúčastňovali odborných školení pořádaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě

– schránku geocachingu v knihovně navštívili díky častým uzavřením pouze 2 turisté

– informace o akcích knihovny byly uveřejňovány v Kulturním měsíčníku, Našem domově, kalendáriu na stránkách MěÚ Bruntál, vyvěšeny v Městském informačním centru, na webových stránkách, Facebooku knihovny a nově je knihovna i na Instagramu.

 

Bruntál 18. 3. 2021