Výroční zpráva 2019

1.  KNIHOVNÍ   FONDY

Stav knihovního fondu byl k 31. 12. 2019 – 135.286 knihovních jednotek, z toho tvoří 32.808 k.j. výměnný fond RKC (regionální knihovnické centrum).

Přírůstek samotné městské knihovny činil celkem 2.679 svazků

z toho bylo:                       

628 sv. naučné literatury pro dospělé čtenáře

1.370 sv. beletrie pro dospělé čtenáře

119 sv. naučné literatury pro mládež

470 sv. beletrie pro mládež

92 ostatních dokumentů (CD, CDR, deskové hry)

Úbytek – odepsáno bylo 3.137 sv. – vyřazeny byly silně opotřebované knihy, zaplacené ztráty a knihy vyřazené při aktualizaci fondu.

Další činnost:

– knihy byly podle potřeby přebalovány a přeznačovány, poškozené knihy byly podle možností vlastními silami opravovány (2.175 sv.),
– sjednoceno a upraveno bylo mezinárodní desetinné třídění u 425 svazků,
– pokračovali jsme v označování beletrie piktogramy podle žánrů, takto bylo pro snadnější orientaci ve fondu označeno 5.594 sv. beletrie pro dospělé
– sjednocovány a aktualizovány byly také elektronické záznamy knih a v nich používané národní autority (jmenné, věcné, chronologické, geografické, klíčová slova)
– knižní dary čtenářů a obyvatel Bruntálu byly probírány, porovnávány se stavem našeho knižního fondu a podle výsledku pak byly vyměněny za opotřebované exempláře, nově zařazeny nebo použity na knižní burzu a akci Kniha na cesty.

2. VÝPŮJČNÍ ČINNOST

Čtenáři:
celkový počet – 2.153

z toho do 14 let – 574
návštěvníci – 28.376

Na počtu čtenářů, návštěvníků a výpůjček se projevilo uzavření bezbariérového přístupu do knihovny kvůli úpravám atria, které trvalo až do 5. prosince 2019. Náhradní vstup byl fyzicky náročný a omezen byl i prostor pro konání akcí pro děti – počet akcí jsme museli silně zredukovat (hluk z provozu a chybějící sociální zázemí). Navíc v tomto roce probíhala periodická revize knihovního fondu, a z tohoto důvodu byla knihovna ve dnech 12. – 31. 8. 2019 pro veřejnost uzavřena. V  průběhu 1. půjčovního dne přišlo do knihovny v přepočtu 122 návštěvníků.

Počet on-line návštěv elektronického výpůjčního protokolu dosáhl 7.191 vstupů, on-line služeb využilo celkem 36.548 návštěvníků.

Výpůjčky:

celkový počet     z toho:    ND          KD        MN       MK        OD

   113.265                       28.104      62.137    1.755    8.362    1.869

Periodika – 11.038

ND = naučná literatura pro dospělé

KD = beletrie pro dospělé

MN = naučná literatura pro mládež

MK = beletrie pro mládež

OD = ostatní dokumenty

Za 1 půjčovní den si uživatelé v průměru vypůjčili 488 dokumentů.

E-knih si naši čtenáři přečetli 247. Zájem o e-knihy stoupl především v době revize knihovního fondu a uzavření knihovny.

3. PRÁCE SE ČTENÁŘI

Individuální práce se čtenáři

     – prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven žádali o 102 dokumentů, z toho bylo kladně vyřízeno 101 požadavků našich čtenářů. Sami jsme jiným knihovnám z našeho fondu zapůjčili 220 knih.
– v rámci informační činnosti byly při zodpovídání dotazů využívány jak klasické informační zdroje (encyklopedie, slovníky, kartotéky), tak i zdroje elektronické
– v knihovně uživatelé využívali kopírku a skener a získali tak  kopie vlastních i knihovních materiálů
– zájemci o e-knihy měli možnost zapůjčit si čtečky knih
– v dětském oddělení děti využívaly deskové hry
– návštěvníci byli seznamováni s vyhledáváním prostřednictvím dotykových katalogů
– studenti využívali možnost objednávky odborné literatury ke studiu prostřednictvím mailu
– imobilním čtenářům byla poskytována donášková služba

Kolektivní práce se čtenáři

– negativně se na této činnosti projevil provizornímu vstupu do knihovny a nedostupnosti toalet pro návštěvníky až do začátku prosince 2019 (v důsledku úprav atria a následných změn protipožárních opatření)
– Celkem jsme uspořádali 106 kulturních a vzdělávacích akcí pro 1.586 účastníků.
– pro pedagogy mateřských škol se uskutečnila ukázková lekce, pro děti z MŠ beseda Čarování s pohádkou
– děti školního věku a 1. ročníků středních škol na knihovnických lekcí získávaly základy knihovnické gramotnosti a učily se pracovat s elektronickým katalogem.
– Besedy pro školáky měly tato témata: Lingvistické pohádky Petra Nikla, Naši ilustrátoři, Velikonoce, S knížkou na prázdniny – pro školní družinu, Pohádka jako literární útvar, Povídání o Pepiášovi, České Vánoce
– v průběhu roku proběhlo Valentýnské tvoření, Velikonoční tvoření, Čarodějnické odpoledne, tvoření ke Dni matek, podzimní tvoření a Vánoční tvoření
– v lednu se do soutěže „Vyzkoušejte svůj odhad“ zapojilo 22 našich čtenářů (šlo o odhad počtu knih, které tvořily vánoční stromeček)
– Noc deskových her v tomto roce 29. března nahradila Noc s Andersenem, která se po mnoha letech nemohla nekonat
– v březnu jsme se zapojili do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů a pozitivní ohlas měla akce Rande s knihou naslepo
– 11. dubna se uskutečnilo autorské čtení paní M. Krčové
– 16. dubna u nás Policie ČR uspořádala Čtení pro seniory
– ve dnech 7. – 9. června proběhlo setkání mladých čtenářů a knihovníků v rámci akce Bruntál – Štúrovo
– 24. června se uskutečnilo autorské čtení pana J. Vavříka
– v srpnu proběhla soutěž a exkurze pro účastníky příměstského tábora
– v Týdnu knihoven se 1. října konalo soutěžní odpoledne pro děti spojené s křtem knihovnického skřítka, kterému děti vybraly jméno Matýsek Písmenko, besedy Poklad – o přátelství a Drakologie, vystaveny byly knihy o Bruntále a jeho okolí z příruční knihovny
– 3. října byla hojně navštívena cestopisná přednáška paní J. Kočařové Tajemství Kavkazu
– 17. října proběhla beseda s pracovníky krajského úřadu na téma Náhradní rodinná péče
– 20. října se uskutečnila exkurze Vyšší odborné školy v rámci estetické výchovy k výstavě Koláže
– v průběhu školního roku probíhaly v prostorách knihovny Čtenářské dílny v rámci literární výchovy na ZŠ Petrin
– významná životní výročí spisovatelů byla připomínána výstavkami jejich děl
– v knihovně byly instalovány výstavy: Bruntálský pohyblivý betlém ve fotografiích Mgr. Danuše Vanotové; Závěrečné práce studentů všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál; Cestou necestou – pastely p. Kateřiny Olejníčkové; Koláže, kresby p. Daniely Tvarůžkové; fotografie p. Jiřího Sebery – krajiny, portréty, Bruntál ; Obrázky – kresby žáků 1. tříd
– na regál v hale vlakového nádraží jsme v rámci akce Kniha na cesty doplnili 1. 481 sv.
– v průběhu roku probíhalo v prostorách knihovny večerní cvičení jógy

4. ČINNOST RKC

– pracovnice zabezpečovaly metodickou pomoc, poradenskou a konzultační činnost a nákup a zpracování knih pro 53 obsluhovaných knihoven, s nimiž Městská knihovna Bruntál uzavřela smlouvy
– revize knihovního fondu provedly v obecních knihovnách v Malé Štáhli, Slezských Pavlovicích, Sosnové, Hlince, Jindřichově, Dívčím Hradě a Andělské Hoře, aktualizace fondu se uskutečnila v knihovně v Sosnové a Dívčím Hradě
– celkový počet nakoupených knihovních jednotek pro všechny knihovny na okrese byl 9.823
– celkový počet zpracovaných knihovních jednotek byl 11.853 (nákup + dary)
– přírůstek cirkulačního fondu byl 1.306 sv., celkem bylo do neprofesionálních knihoven expedováno 16.560 svazků ve 199 výměnných souborech. Při jejich sestavování je přihlíženo k požadavkům knihovníků, kteří si knihy rovněž rezervují v on-line katalogu na internetu.
– pracovnice pokračovaly v budování souborného regionálního katalogu v programu Verbis, který je dostupný prostřednictvím webového katalogu Portaro na internetu, pokračovaly v  posílání záznamů zpracovaných knih do CASLIN za profesionální knihovny a ve zprostředkování MVS neprofesionálním knihovnám v rámci regionu.

5. DALŠÍ ČINNOST

– v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda pokračovala v činnosti městská pobočka knihovny s půjčovnou zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele
– ve studovně pokračovalo poskytování informačních a reprografických služeb, uživatelé v ní využívali přístup k internetu a probíhal v ní prodej vyřazených časopisů a knih
– čtenáři využívali možnost zapůjčit si čtečku knih
– vzhledem k uzavřenému hlavnímu vchodu do knihovny nebyla v provozu burza knih, která čtenářům velice scházela
– pracovníci se zúčastňovali odborných školení pořádaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě
– schránku geocachingu v knihovně navštívilo celkem 21 turistů
– informace o akcích knihovny byly uveřejňovány v Kulturním měsíčníku, Našem domově, Kalendáriu na stránkách MěÚ Bruntál, vyvěšeny v Městském informačním centru, na webových stránkách a facebooku knihovny
– od července má knihovna své zastoupení na Wikipedii

 

Bruntál 12. 2. 2020