Výroční zpráva 2017

 1. KNIHOVNÍ FONDY

 

Stav knihovního fondu byl k 31.12.2017 –  134.862 knihovních jednotek  (k.j.), z toho tvoří 30.489 k.j. výměnný fond RKC.

P ř í r ů s t e k samotné městské knihovny činil celkem 3.190 svazků

z toho bylo:                                                                                            959 sv. naučné literatury pro dospělé čtenáře
1.446 sv. beletrie pro dospělé čtenáře
144 sv. naučné literatury pro mládež
585 sv. beletrie pro mládež                                                                            56 ostatních dokumentů (CD, CDR, hudebniny)

Ú b y t e k – odepsáno bylo pouze 314 svazků – vyřazeny byly silně opotřebované  knihy případně zaplacené ztráty.

D a l š í   č i n n o s t i

 • knihy byly podle potřeby přebalovány a přeznačovány, poškozené knihy byly podle možností vlastními silami opravovány (téměř 2.200 svazků)
 • sjednoceno a upraveno bylo mezinárodní desetinné třídění pro lepší orientaci uživatelů ve fondu u 1.150 svazků
 • sjednocovány a aktualizovány byly také elektronické záznamy knih a v nich používané národní autority (jmenné, věcné, chronologické, geografické, klíčová slova)
 • knižní dary čtenářů a obyvatel Bruntálu byly probírány, porovnávány se stavem našeho knižního fondu a podle výsledku pak byly vyměněny za opotřebované exempláře, nově zařazeny nebo použity na knižní burzu a akci Kniha na cesty

 

 1. VÝPŮJČNÍ ČINNOST

 Č t e n á ř i (celkový počet): 2.226                                                                    z toho do 14 let: 745                                                                                  Návštěvníci knihovny:  35.408

Na počtu čtenářů se projevil nárůst počtu dětských čtenářů. V průběhu 1 půjčovního dne přišlo do knihovny v přepočtu 149 návštěvníků.

Počet on-line návštěv elektronického výpůjčního protokolu dosáhl 8.391 vstupů, on-line služeb využilo celkem 41.106 návštěvníků.

 

V ý p ů j č k y  (celkový počet): 130.249

z toho:

ND            KD          MN        MK        OD

31.040   69.502    2.877    10.966   1.431

ND = naučná literatura pro dospělé

KD = beletrie pro dospělé

MN = naučná literatura pro mládež

MK = beletrie pro mládež

OD = ostatní dokumenty

Z celkového počtu výpůjček tvoří 14.433 výpůjčky periodik.

Za 1 půjčovní den si uživatelé v průměru vypůjčili 547 dokumentů.

E-knih si naši čtenáři přečetli 150.

 

 1. PRÁCE SE     ČTENÁŘI

I n d i v i d u á l n í   práce se čtenáři

 • prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven žádali o 91 dokumentů, z toho bylo kladně vyřízeno 90 požadavků našich čtenářů. Sami jsme jiným knihovnám z našeho fondu zapůjčili 294 knih.
 • v rámci informační činnosti byly při zodpovídání dotazů využívány jak klasické informační zdroje (encyklopedie, slovníky, kartotéky), tak i zdroje elektronické
 • v knihovně uživatelé využívali kopírku a skener a získali tak kopie vlastních i knihovních materiálů
 • zájemci o e-knihy měli možnost zapůjčit si čtečky knih
  • v dětském oddělení děti využívaly deskové hry
  • návštěvníci byli seznamováni s vyhledáváním prostřednictvím dotykových katalogů
  • studenti využívali možnost objednání si odborné literatury ke studiu prostřednictvím emailu a tyto knihy pro ně byly k danému datu nachystány
 • imobilním čtenářům byla poskytována donášková služba

 

K o l e k t i v n í   práce se čtenáři

 • většina kolektivních akcí pro děti školního věku se uskutečnila na základě dohod se školami. Celkem jsme uspořádali 284 kulturních a vzdělávacích akcí pro 9.630 účastníků.
 • pro děti z mateřských škol se uskutečnily pořady Čarování s pohádkou, Pohádka o knihovně, Pohádky pro nejmenší
  • děti školního věku a 1. ročníků středních škol na knihovnických lekcí získávaly základy knihovnické gramotnosti a učily se pracovat s elektronickým katalogem. Besedy pro školáky měly tato témata: Regionální pověsti, Pátráme s knihou, Pohádky  V. Čtvrtka, Povídání o Karlu IV., Bajky, Drakologie, Macourkoviny, Loutky a loutkářství, Naši ilustrátoři, Kniha trochu jinak – P. Čech, Maňáskové divadlo, Pohádkový svět, Pohádka jako žánr, Povídání o čertu Pepiášovi, České Vánoce
 • pro děti ze SVČ a účastníky příměstského tábora byly připraveny Zábavné kvízy a hry
 • v tomto roce proběhly 2 soutěže – Vyzkoušejte svůj odhad (počet knih v knižním vánočním stromečku) a začátkem prosince Čertovské soutěžní odpoledne
 • v průběhu roku proběhlo Valentýnské tvoření, Jarní tvoření, tvoření ke Dni matek, Podzimní a Vánoční tvoření
  • Noc s Andersenem se tentokrát odehrála v duchu Čtyřlístku
  • v březnu jsme se zapojili do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů
  • 23. března jsme se s Ing. Vrublem a Mgr. Paternovou vydali na Trek kolem Anapuren
 • v dubnu jsme přestěhovali regál s knihami na cesty z nového terminálu do čekárny na vlakovém nádraží, celkem se v tomto roce k cestovatelské veřejnosti dostalo 1.584 knih
  • 20. dubna v knihovně proběhl seminář pedagogů mateřských škol k literární výchově
  • 27. dubna besedovali třeťáci se spisovatelkou Petrou Dvořákovou
 • 26. – 27.května navštívili naši mladí čtenáři v rámci projektu Bruntál – Štúrovo partnerskou knihovnu
 • 19. – 23. června byli v aule Petrina prvňáčci z 10 tříd bruntálských základních škol slavnostně pasováni na čtenáře
  • 27. září se v naší knihovně uskutečnilo výjezdní zasedání SKP Moravskoslezského kraje
  • v říjnu jsme se připojili k celostátnímu Týdnu knihoven, který byl letos zaměřen na rodinu a výchovu dětí
 • 28. listopadu se ve studovně uskutečnila 28. porada zástupců knihoven pověřených regionálními funkcemi v Moravskoslezském kraji
  • významná životní výročí spisovatelů byla připomínána výstavkami jejich děl
  • v knihovně byly instalovány výstavy: Kde domov můj (J. Štreit), Knižní ilustrace C. Černochové, Mámo, táto, umím číst, Moravské kroje (fotografie Mgr. Vanotové),  Výstava absolventských prací studentů Gymnázia Bruntál, 15 let činnosti společnosti  HELP-IN.

 

 1. ČINNOST RKC

 

 • pracovnice zabezpečovaly metodickou pomoc, poradenskou a konzultační činnost a nákup a zpracování knih pro 53 obsluhovaných knihoven, s nimiž Městská knihovna Bruntál

uzavřela smlouvy

 • revize knihovního fondu provedly v obecních knihovnách v Karlovicích, Branticích. Staré Vsi, Světlé Hoře, Svobodných Heřmanicích, Slezských Rudolticích, Krasově a Mezině,              aktualizace fondu byla provedena v knihovnách v Lomnici a Václavově
  • celkový počet nakoupených knihovních jednotek byl 10.220
  • celkový počet zpracovaných knihovních jednotek byl 12.439 (nákup + dary)
  • přírůstek cirkulačního fondu byl 2.185 svazků, celkem bylo do neprofesionálních knihoven a knihoven expedováno 17.130 svazků v 212 souborech. Při jejich sestavování je přihlíženo k požadavkům knihovníků, kteří si knihy rovněž rezervují v on-line katalogu na internetu.
  • pracovnice pokračovaly v budování souborného regionálního katalogu v programu Verbis, který je dostupný prostřednictvím webového katalogu Portaro na internetu, pokračovaly v posílání záznamů zpracovaných knih do CASLIN za profesionální knihovny a ve  zprostředkování MVS neprofesionálním knihovnám v rámci regionu

   

  1. DALŠÍ ČINNOST

   

  • v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda pokračovala v činnosti městská pobočka knihovny s půjčovnou zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele, kterou jsme v listopadu museli přestěhovat do jiných prostor
  • ve studovně pokračovalo poskytování informačních a reprografických služeb, uživatelé v ní využívali přístup k internetu a probíhal v ní prodej vyřazených časopisů a knih
  • na chodbě probíhala burza knih – čtenářských darů, které nebyly zařazeny do fondu knihovny pracovnice se zúčastňovaly odborných školení pořádaných Moravskoslezskou vědeckou  knihovnou v Ostravě
  • schránku geocachingu v knihovně navštívilo celkem 33 turistů
  • informace o akcích knihovny jsou uveřejňovány v Kulturním měsíčníku, Našem domově, Kalendariu na stránkách MěÚ Bruntál, vyvěšeny v Městském informačním centru, na webových stránkách a facebooku knihovny