Výroční zpráva 2016

1. Knihovní fondy

Stav knihovního fondu byl k 31. 12. 2016 – 129.793 knihovních jednotek (k. j.), z toho tvoří 28.296 k. j. výměnný fond RKC.
P ř í r ů s t e k    samotné městské knihovny činil celkem 3.120 svazků
z toho bylo:
1.210 svazků naučné literatury pro dospělé čtenáře
1.164 svazků beletrie pro dospělé čtenáře
86 svazků naučné literatury pro mládež
535 svazků beletrie pro mládež
125 ostatních dokumentů (CD, CDR, DVD)
Ú b y t e k   (odpis) knih činil 176 svazků, vyřazeny byly opotřebované knihy případně zaplacené ztráty.
D a l š í      č i n n o s t i
•  knihy byly podle potřeby přebalovány a přeznačovány, poškozené knihy byly podle možností vlastními silami opravovány (téměř 1.700 svazků)
• sjednoceno a upraveno bylo mezinárodní desetinné třídění pro lepší orientaci uživatelů ve fondu u 1.000 svazků
• sjednocovány a aktualizovány byly také elektronické záznamy knih a v nich používané národní autority (jmenné, věcné, chronologické, geografické, klíčová slova)
• knižní dary čtenářů a obyvatel Bruntálu byly probírány, porovnávány se stavem našeho knižního fondu a podle výsledku pak byly vyměněny za opotřebované exempláře, nově zařazeny nebo použity na knižní burzu a akci Kniha na cesty

2. Výpůjční činnost
Č t e n á ř i (celkový počet): 2.133
z toho do 14 let: 602
Návštěvníci knihovny: 36.970
U návštěvnosti došlo k nárůstu o 1.203 uživatelů, v průběhu 1 půjčovního dne přišlo do knihovny v přepočtu 154 návštěvníků.
On-line služeb využilo 50.905 návštěvníků, počet on-line návštěv elektronického výpůjčního protokolu dosáhl 9.095 vstupů.

V ý p ů j č k y (celkový počet): 143.849
z toho:
ND               KD        MN          MK            OD
35.732     73.338    4.153    13.764       859
ND = naučná literatura pro dospělé
KD = beletrie pro dospělé
MN = naučná literatura pro mládež
MK = beletrie pro mládež
OD = ostatní dokumenty
Z celkového počtu výpůjček tvoří 16. 003 výpůjčky periodik.
Uživatelé si v průměru za 1 půjčovní den vypůjčili 597 dokumentů.

3. Práce se čtenáři
I n d i v i d u á l n í   práce se čtenáři
• prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven žádali o 106 dokumentů, z toho bylo kladně vyřízeno 101 požadavků našich čtenářů. Sami jsme jiným knihovnám z našeho fondu zapůjčili 391 knih.
• v rámci informační činnosti byly při zodpovídání dotazů využívány jak klasické informační zdroje (encyklopedie, slovníky, kartotéky), tak i zdroje elektronické
• v knihovně uživatelé využívali kopírku a skener a získali tak kopie vlastních i knihovních materiálů
• v dětském oddělení děti využívaly deskové hry
• návštěvníci byli seznamování s vyhledáváním prostřednictvím dotykových katalogů
• studenti využívali možnost objednání si odborné literatury ke studiu prostřednictvím emailu a tyto knihy pro ně byly k danému datu nachystány
• imobilním čtenářům byla poskytována donášková služba

K o l e k t i v n í   práce  se  čtenáři
• většina kolektivních akcí pro děti školního věku se uskutečnila na základě dohod se školami. Celkem jsme uspořádali 344 kulturních a vzdělávacích akcí pro 7.693 účastníků.
• pro děti z mateřských škol se uskutečnily pořady Čarování s pohádkou
• děti školního věku a studenti 1. ročníků středních škol na knihovnických lekcích získávali základy knihovnické gramotnosti a učily se pracovat s elektronickým katalogem. Besedy pro školáky měly tato témata:Práce s encyklopediemi, Pátráme s knihou, Bajky, Draka je lepší pozdravit, Macourkoviny, Drakologie, Regionální pověsti, maňáskové divadlo o správném chování ke knihám, Kniha trochu jinak – P. Čech, Literární útvar Pohádka, Václav Čtvrtek dětem, O čertu Pepiášovi, Vánoce v naší kultuře
•  pro děti ze SVČ a účastníky příměstského tábora byly připraveny Zábavné kvízy a hry
• 4. února se uskutečnilo Valentýnské tvoření
• v březnu jsme se zapojili do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů
• 10 března vyprávěli Ing. J. Vrubl a Mgr. A. Paternová o Svatojakubské poutní cestě
• 22. března se uskutečnilo Velikonoční tvoření
• 1. dubna jsme v knihovně strávili Noc s Andersenem, tentokrát na téma Pravěk
• 7. dubna prošla ve studovně křestem kniha Mgr. Jana Vavříka Návrat z pekla
• v květnu probíhal kvíz k výročí Karla IV.
• 9. -15. června byli prvňáčci slavnostně pasování na čtenáře – celkem byly v rámci podpory čtenářství u dětí pasovány v aule Petrina děti z 10 tříd bruntálských základních škol
• 16. června proběhla přednáška Mgr. R. Rychlíkové na téma Mít paměť jako slon (trénink paměti)
• 17. – 18. června došlo k dvoudennímu setkání dětí v rámci projektu Bruntál-Štúrovo
• V červnu jsme v čekárně nového dopravního terminálu zavedli Knihu na cesty – připojili jsme se tak k celostátní akci, celkem tak do konce roku zpříjemnilo cestovatelům cestu 850 knih
• v říjnu jsme se zapojili do celostátní akce Týden knihoven a 6. října se uskutečnil Den otevřených dveří
• v rámci Týdne knihoven jsme nainstalovali Husovy stopy – myšlenky, které přetrvávají; uzavřeny byly v listopadu vyhodnocením ankety, která z myšlenek dnešního člověka nejvíc oslovuje
• 25. a 27. října na Podzimním tvoření vyráběly děti podzimní výzdobu
• 24. listopadu probíhala v celé budově akce Petrin 90
• 7. prosince se uskutečnila porada knihovníků regionu se zástupcem z Moravskoslezské vědecké knihovny
• v prosinci probíhala soutěž o odhadu počtu knih v knižním vánočním stromečku
• 20. prosince se uskutečnilo Vánoční tvoření
• v prostorách knihovny měli návštěvníci možnost shlédnout výstavy: Bruntálské věže (práce žáků ZUŠ), Hudba ve fotografii, Kresby ze studií, Kresby pasovaných prvňáčků, Výtvarné práce studentů Gymnázia Bruntál a výstavku Co četli naši rodiče a prarodiče
• významná životní výročí spisovatelů byla připomínána výstavkami jejich děl

4. Činnost  RKC     2016
• pracovnice zabezpečovaly metodickou pomoc, poradenskou a konzultační činnost, nákup a zpracování knih pro 55 obsluhovaných knihoven, s nimiž Městská knihovna Bruntál uzavřela smlouvy
• revize knihovního fondu provedly v obecních knihovnách v Dvorcích, Liptani, Jiříkově, Janově, Hošťalkových, Horním Městě a Bohušově, aktualizaci fondu ve Staré Vsi
• celkový počet nakoupených knihovních jednotek byl 10.621
• celkový počet zpracovaných knihovních jednotek byl 13.331 (nákup + dary)
• přírůstek cirkulačního fondu byl 2.169 svazků, celkem bylo do neprofesionálních knihoven a knihoven expedováno 19.698 svazků ve 241 souborech. Při jejich sestavování bylo přihlíženo k požadavkům knihovníků, kteří si knihy rovněž rezervují v on-line katalogu na internetu
• pracovnice pokračovaly v budování souborného regionálního katalogu v programu Verbis, který je dostupný prostřednictvím webového katalogu Portaro na internetu, v posílání záznamů do CASLIN za profesionální knihovny a ve zprostředkování MVS neprofesionálním knihovnám v rámci regionu.

5. Další činnost
• v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda pokračovala v činnosti městské pobočka knihovny s půjčovnou zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele
• ve studovně pokračovalo poskytování informačních a reprografických služeb, uživatelé v ní využívali přístup k internetu a probíhal v ní prodej vyřazených časopisů a knih
• na chodbě probíhala burza knih – čtenářských darů, které nebyly zařazeny do fondu knihovny
• pracovnice se zúčastňovaly odborných školení pořádaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě
• schránku geocachingu v knihovně navštívilo celkem 43 turistů
• získali jsme granty Městského úřadu Bruntál na Pasování prvňáčků a projekt Poznej své spřátelené město Štúrovo
• informace o akcích knihovny jsme zveřejňovali v Kulturním měsíčníku, Našem domově, Kalendáriu na stránkách MÚ Bruntál, vyvěšením v Městském informačním centru a na webových stránkách knihovny. Od prosince využíváme k informování také Facebook.