Výroční zpráva 2018

1. Knihovní fondy

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 byl 135.020 knihovních jednotek, z toho tvoří 32.084 k.j. výměnný fond RKC.

Přírůstek samotné městské knihovny činil celkem 2.535 svazků

z toho bylo:

849 svazků naučné literatury pro dospělé čtenáře

1.076 svazků beletrie pro dospělé čtenáře

148 svazků naučné literatury pro mládež

383 svazků beletrie pro mládež

79 ostatních dokumentů (CD, CDR, deskové hry)

Úbytek – odepsáno bylo 3.972 svazků – vyřazeny byly silně opotřebované knihy, zaplacené ztráty                 a knihy vyřazené při aktualizaci fondu.

Další činnosti – knihy byly podle potřeby přebalovány a přeznačovány, poškozené knihy byly podle možností vlastními silami opravovány (2.127 sv.),  sjednoceno a upraveno bylo mezinárodní desetinné třídění u 671 svazků, začali jsme a označováním beletrie piktogramy podle žánrů, takto bylo pro snadnější orientaci ve fondu označeno 6.412 svazků

– sjednocovány a aktualizovány byly také elektronické záznamy knih a v nich používané národní autority (jmenné, věcné, chronologické, geografické, klíčová slova)

-knižní dary čtenářů a obyvatel Bruntálu byly probírány, porovnávány se stavem našeho knižního fondu a podle výsledku pak byly vyměněny za opotřebované exempláře, nově zařazeny nebo použity na knižní burzu a akce Kniha na cesty.

2. Výpůjční činnost

Čtenáři (celkový počet): 2.054

z toho do 14 let: 625

Návštěvníci knihovny: 32.110

Na počtu čtenářů, návštěvníků a výpůjček se projevilo uzavření bezbariérového přístupu do knihovny kvůli úpravám atria. Náhradní vstup je fyzicky náročný a omezený je i prostor pro konání akcí pro děti – počet akcí jsme museli silně zredukovat (hluk z provozu a chybějící sociální zázemí).

V průběhu 1 půjčovního dne přišlo do knihovny  v přepočtu 136 návštěvníků.

Počet on-line návštěv  elektronického výpůjčního protokolu dosáhl 7.085 vstupů, on-line služeb využilo celkem  38.629 návštěvníků.

Výpůjčky (celkový počet): 117.137

z toho:

ND           KD            MN             MK           OD

27.644   63.154    2.280          9.710        1.970

ND = naučná literatura pro dospělé

KD = beletrie pro dospělé

MN = naučná literatura pro mládež

MK = beletrie pro mládež

OD = ostatní dokumenty

Z celkového počtu výpůjček tvoří 12.379 výpůjčky periodik.

Uživatelé si v průměru za 1 půjčovní den vypůjčili 496 dokumentů.  E-knih si naši čtenáři přečetli 99.

 

3. Práce se čtenáři

Individuální práce se čtenáři

 • prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven žádali o 58 dokumentů, z toho bylo kladně vyřízeno 57 požadavků našich čtenářů. Sami jsme jiným knihovnám z našeho fondu zapůjčili 345 knih.
 • v rámci informační činnosti byly při zodpovídání dotazů využívány jak klasické informační zdroje (encyklopedie, slovníky, kartotéky), tak i zdroje elektronické
 • v knihovně uživatelé využívali kopírku a skener a získali tak  kopie vlastních  i knihovních materiálů
 • zájemci o e-knihy měli možnost zapůjčit si čtečky knih
 • v dětském oddělení děti využívaly deskové hry
 • návštěvníci byli seznamování s vyhledáváním prostřednictvím dotykových katalogů
 • studenti využívali možnost objednání si odborné literatury ke studiu prostřednictvím emailu a tyto knihy pro ně byly k danému datu nachystány
 • imobilním čtenářům byla poskytována donášková služba

Kolektivní práce se čtenáři

 • většina kolektivních akcí pro děti školního věku se uskutečnila na základě dohod se školami. Celkem jsme uspořádali 204 kulturních a vzdělávacích akcí pro 8.427 účastníků.
 • pro děti z mateřských škol se uskutečnily pořady: Čarování s pohádkou, Čtení a hraní s Kvakem
 • děti školního věku a studenti 1. ročníků středních škol na knihovnických lekcích získávaly základy knihovnické gramotnosti a učily se pracovat s elektronickým katalogem.
 • Besedy pro školy měly tato témata: Bajky, Pátráme s knihou, Pohádky V. Čtvrtka, Macourkoviny, Naši ilustrátoři, Loutky a loutkářství, Hrátky s pohádkami, Co věděly prababičky, České Vánoce, Blackout poetry
 • v průběhu roku proběhlo Valentýnské tvoření, Velikonoční tvoření, Čarodějnické odpoledne, tvoření ke Dni matek, tvoření v týdnu knihoven, Vánoční tvoření
 • Nocí s Andersenem nás doprovázeli Pejsek a Kočička – i s divadelním vystoupením
 • v březnu jsme se zapojili do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů
 • 6. února proběhlo autorské čtení Jiřího Hájíčka
 • 20. února přednáška Život s vášní čokolády
 • 13. března beseda s Petrou Braunovou
 • 22. března přednáška Pedagogika Montessori
 • 12. dubna autorské čtení Miroslavy Krčové: Miluju Jeseníky
 • 6. června proběhlo školení GDPR a BOZP
 • 15.-16. června nás navštívili mladí čtenáři v rámci projektu Bruntál-Štúrovo
 • 18.-22. června byli v aule Petrina prvňáčci z 11 bruntálských základní škol slavnostně pasováni na čtenáře
 • s říjnu jsme se připojili k celostátnímu Týdnu knihoven, v něm proběhl 5. října Večer deskových her
 • významná životní výročí spisovatelů byla připomínána výstavkami jejich děl
 • v knihovně byly instalovány výstavy: Výtvarné práce žáků ZUŠ Bruntál a pobočky Horní Benešov z let 2009-2015, První československý prezident T.G. Masaryk ve fotografii, Ilustrace lidových písní a básní (ZUŠ Bruntál), Výtvarné práce žáků Všeobecného a sportovního gymnázia v Bruntále, 100 let republiky – historické události zachycené v knihách, časopisech a mapách, Bruntálský pohyblivý betlém ve fotografii, Mgr. D. Vanotové, Obrázky – kresby žáků 1. tříd k pasování na čtenáře
 • na regál v hale vlakového nádraží jsme v rámci akce Kniha na cesty doplnili 1.235 svazků.

4.  Činnost RKC    2018

 • pracovnice zabezpečovaly metodickou pomoc, poradenskou a konzultační činnost a nákup a zpracování knih pro 54 obsluhovaných knihoven, s nimiž Městská knihovna Bruntál uzavřela smlouvy
 • revize knihovního fondu provedly v obecních knihovnách v Roudně, Velké Štáhli, Leskovci nad Moravicí, Starém Městě, Široké Nivě, Rudné pod Pradědem, Třemešné a Václavově, aktualizace  fondu proběhla v knihovně v Krasově
 • celkový počet nakoupených knihovních jednotek byl 9.490
 • celkový počet zpracovaných knihovních jednotek byl 11.647 (nákup + dary),
 • přírůstek cirkulačního fondu byl 1.595 sv., celkem bylo do neprofesionálních knihoven a knihoven expedováno 16.357 svazků v 210 souborech. Při jejich sestavování bylo přihlíženo k požadavkům knihovníků, kteří si knihy rovněž rezervují v on-line katalogu na internetu.
 • pracovnice pokračovaly v budování souborného regionálního katalogu v programu Verbis, který je dostupný prostřednictvím webového katalogu Portaro na internetu, pokračovaly v posílání záznamů zpracovaných knih do CASLIN za profesionální knihovny a ve zprostředkování MVS neprofesionálním knihovnám v rámci regionu.

5.  Další činnost

 • přešli jsme na novou verzi knihovnického programu, která splňuje požadavky GDPR
 • v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda (CP) pokračovala v činnosti městské pobočka knihovny s půjčovnou zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele
 • ve studovně pokračovalo poskytování informačních a reprografických služeb, uživatelé v ní využívali přístup k internetu  a probíhal v ní prodej vyřazených časopisů a knih
 • na chodbě probíhala burza knih – čtenářských darů, které nebyly zařazeny do fondu knihovny
 • pracovnice se zúčastňovaly odborných školení pořádaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě
 • schránku geocachingu v knihovně navštívilo celkem 31 turistů
 • informace o akcích knihovny jsou uveřejňovány v Kulturním měsíčníku, Našem domově, Kalendariu na stránkách MěÚ Bruntál, vyvěšeny v Městském informačním centru, na webových stránkách a facebooku knihovny.