Poskytování informací

M ě s t s k á   k n i h o v n a   B r u n t á l

 

Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace v působnosti Městské knihovny Bruntál

 

  1. Obecná ustanovení

 

1.1  Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem 106/1999 Sb., o svobodném   

       přístupu k informacím

1.2  Informace o působnosti a činnosti Městské knihovny Bruntál (dále jen „knihovna“)

       jsou přístupné i prostřednictvím webové stránky knihovny

1.3  Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, může knihovně podat žádost    o její poskytnutí

1.4  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím

       elektronické pošty

1.5  Z žádosti musí být zřejmé:

       – a) že je určena knihovně

       – b) že jde o žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

       – c) co je požadováno

       – d) kdo dotaz činí – jméno, příjmení, datum narození a adresa žadatele

1.6  Pokud žádost všechny tyto údaje neobsahuje, není žádost podáním ve smyslu

       zákona č. 106/1999 Sb. 

 

  1. Postup při vyřizování žádostí

2.1  K žádosti uplatněné ústně v rámci osobního jednání nebo telefonickou formou oslovený

       pracovník poskytne žadateli informaci bezprostředně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepova-

       žuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je potřeba podat žádost písemně na adresu: Městská knihovna Bruntál, Školní 723/2, 792 01 Bruntál, nebo

       e-mailem na adresu: knihovnabruntal@seznam.cz

2.2  Za datum podání se považuje datum doručení žádosti knihovně

2.3  Postup podle čl. 2.4 ž 4.6 se vztahuje pouze na žádosti podané písemnou formou

2.4  Týká-li se žádost zveřejněné informace, sdělí knihovna žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí          informace trvá, bude mu sdělena v níže uvedené lhůtě

2.5  Knihovna posoudí obsah žádosti a:

       – a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

       – b) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této           výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží

       – c) v případě, že se požadované informace nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli

       – d) v ostatních případech poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění či doplnění žádosti, nebo v téže lhůtě rozhodne o           odmítnutí žádosti z důvodů uvedených v §7 – §12 zákona 106/1999 Sb.

 

2.6  Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

       – a) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

       – b) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí

         o žádosti, nebo mezi jednotlivými odděleními knihovny

2.7  Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty

       stanovené pro poskytnutí informace

 

  1. Odvolání

3.1  Proti rozhodnutí knihovny o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů

       od doručení rozhodnutí

3.2  Odvolání se podává na adrese pro podání žádosti

3.3  Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat identifikaci žadatele podle čl. 1.5d, údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu

       ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a podpis žadatele.

       pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, knihovna odvolání odloží

3.4  O odvolání rozhodne ředitel knihovny do 15 dnů od jeho doručení

3.5  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat

3.6  Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem (podle zákona č. 150/2002 Sb.)

 

  1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

4.1  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,

       – kterému ve lhůtě podle předchozích ustanovení nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

       – kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí

4.2  Stížnost lze podat do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace nebo od doručení sdělení podle 2.5c

4.3  Stížnost lze podat na adrese pro podání žádosti

4.4  O stížnosti rozhodne ředitel knihovny do 15 dnů od jejího doručení

4.5  Proti rozhodnutí o stížnosti se nelze odvolat

4.6  Rozhodnutí o stížnosti je přezkoumatelné soudem (podle zákona č. 150/2002 Sb.)

   

 

V Bruntále dne 1. 7. 2020

 

 

Mgr. Hana Polcarová

ředitelka knihovny